Leveringsvoorwaarden van Kern (ingeschreven in het handelsregister nummer 50380206) onder de naam Kern visuele communicatie vof, hierna te noemen opdrachtnemer.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. In geval van nietigheid of vernietiging van één van deze voorwaarden treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de nietige of vernietigde bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.


2. Prijsopgave en bevestiging

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Begrotingen zijn geen aanbod in de zin der Wet en niet bindend.

2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te verstrekken. Als opdrachtgever dit nalaat en opdrachtnemer bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging als inhoud van de overeenkomst. Dit geldt tevens als na offerte de uitvoering van de opdracht wordt begonnen zonder dat daartegen geprotesteerd wordt.

3. Aanvaardingen welke een wijziging ten opzichte van de offerte inhouden leiden slechts tot een overeenkomst conform de offerte, ongeacht of de wijzigingen van ondergeschikt belang zijn.


3. Uitvoering van de overeenkomst

1. In geval opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal, materiaalkeuze en gebruikte techniek, visueel tot een goed geheel te komen.

2. Door opdrachtnemer, in het kader van een opdracht, aanleveren van software, (stock-) fotografie en letterfonts van derden geschiedt conform licentieovereenkomsten van deze derden.


4. Gebreken; klachttermijn Art. 13.6

1. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert over gebreken in de uitvoering van de opdracht ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.


5. Uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de dan gestelde redelijke termijn is slechts schadevergoeding verschuldigd als dat schriftelijk werd overeengekomen.


6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

3. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient opdrachtnemer als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.


7. Intellectueel eigendom

1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, ontwerpen van tekst(en), (ontwerp)-tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, digitale bestanden, broncode of databases, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, komt opdrachtnemer het betreffende auteursrecht toe. Opdrachtnemer wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.

2. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als mogelijke andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, hetgeen door opdrachtgever niet verwijderd mag worden.


8. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals films, dia’s, litho’s, ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, broncodes, adviezen, digitale informatie, digitale bestanden etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen daarbuiten niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van opdrachtnemer, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door opdrachtnemer geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.


9. Honorarium

1. Afwijkingen in de hoogte van het standaarduurtarief worden mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.


10. Licentie (vergoeding)

1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet verplicht werkbestanden en broncodes, of houders daarvan, ter beschikking te stellen.

2. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en eerste oplage.

3. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever te worden gesloten.


11. Royalties

1. Wanneer bedongen is dat op basis van royalties wordt vergoed, dienen opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een register-accountant.


12. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen. 

2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.

3. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van opdrachtnemer ontvangen zet-, drukof andere proeven of prototypen zorgvuldig op (ook inhoudelijke) fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan opdrachtnemer te retourneren.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

5. Opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt opdrachtnemer een toepasselijk aantal.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum 50% van het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Gevolg- en bedrijfsschade komen niet voor vergoeding in aanmerking.

13. Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst o
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkhei geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer eenheden: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Het is opdrachtnemer toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde binnen 14 dagen nadat ontdekking daarvan heeft plaatsgevonden dan wel had kunnen plaatsvinden schriftelijk te melden aan opdrachtnemer, op straffe van verval van rechten.

7. Klachten kunnen nimmer de artistieke waarde van de uitvoering van het overeengekomene betreffen. Hieronder wordt o.m. verstaan vormgeving die niet naar wens van de opdrachtgever is.


14. Betaling

1. Betaling van (deel)facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Voor opdrachten betreffende plaatsing in gedrukte media dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na (deel)factuurdatum.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd deelfacturen aan opdrachtgever te sturen voor reeds verrichte arbeid en reeds gemaakte kosten. Bovendien kan opdrachtnemer een voorschot verlangen op te maken productiekosten.

3. De opdrachtgever is vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat op eerste verlangen van opdrachtnemer onverwijld, maar in ieder geval binnen drie dagen na kenbaar maken van dat verlangen, genoegzame zekerheid wordt gesteld voor de betaling van de opdracht. Genoegzame zekerheid bestaat uit een goedgekeurde bankgarantie of vooruitbetaling. Bij niet voldoen aan deze verplichting heeft opdrachtnemer het recht om de opdracht te ontbinden.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien één of meer facturen na verloop van de betalingstermijn onbetaald zijn gebleven.

7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen met openstaande facturen van opdrachtnemer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.


15. Risico

1. Zaken worden geleverd af adres opdrachtnemer en worden dus voor risico van opdrachtgever verzonden. Zij dienen door opdrachtgever verzekerd te worden.


16. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.


17. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, of is de betalingstermijn van een factuur verlopen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden berekend naar het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-.

2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in aanmerking.


18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van opdrachtnemer; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan opdrachtnemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.