NL / EN

Leveringsvoorwaarden van Kern visuele communicatie vof (ingeschreven in het handelsregister nummer 50380206) onder de naam Kern visuele communicatie vof, hierna te noemen opdrachtnemer
1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. In geval van nietigheid of vernietiging van één van deze voorwaarden treedt daarvoor een zoveel mogelijk met de nietige of vernietigde bepaling overeenstemmende bepaling in de plaats.


2. Prijsopgave en bevestiging

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Begrotingen zijn geen aanbod in de zin der Wet en niet bindend.

2. De opdrachtgever is gehouden de opdracht schriftelijk te verstrekken. Als opdrachtgever dit nalaat en opdrachtnemer bevestigt de opdracht waartegen opdrachtgever binnen 8 dagen geen bezwaar maakt, dan geldt de inhoud van deze bevestiging als inhoud van de overeenkomst. Dit geldt tevens als na offerte de uitvoering van de opdracht wordt begonnen zonder dat daartegen geprotesteerd wordt.

3. Aanvaardingen welke een wijziging ten opzichte van de offerte inhouden leiden slechts tot een overeenkomst conform de offerte, ongeacht of de wijzigingen van ondergeschikt belang zijn.


3. Uitvoering van de overeenkomst

1. In geval opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden door derden laat uitvoeren, is de derde gerechtigd om geringe wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht, om in samenhang met het aangebodene, bijvoorbeeld met betrekking tot kleur, schaal, materiaalkeuze en gebruikte techniek, visueel tot een goed geheel te komen.

2. Door opdrachtnemer, in het kader van een opdracht, aanleveren van software, (stock-) fotografie en letterfonts van derden geschiedt conform licentieovereenkomsten van deze derden.


4. Gebreken; klachttermijn Art. 13.6

1. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert over gebreken in de uitvoering van de opdracht ontslaat hem dit niet van zijn verplichting tot nakoming van de overeenkomst.


5. Uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de dan gestelde redelijke termijn is slechts schadevergoeding verschuldigd als dat schriftelijk werd overeengekomen.


6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

3. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mag opdrachtgever geen verandering in de ontwerpen aanbrengen, tenzij dat in strijd is met de redelijkheid. Indien opdrachtgever wijzigingen wenst, dient opdrachtnemer als eerste in de gelegenheid te worden gesteld om deze aan te brengen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de door opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.


7. Intellectueel eigendom

1. Ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, ontwerpen van tekst(en), (ontwerp)-tekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, digitale bestanden, broncode of databases, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van een product, komt opdrachtnemer het betreffende auteursrecht toe. Opdrachtnemer wordt derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.

2. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als mogelijke andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, hetgeen door opdrachtgever niet verwijderd mag worden.


8. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals films, dia’s, litho’s, ontwerpen, concepten, schetsen, tekeningen, broncodes, adviezen, digitale informatie, digitale bestanden etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst en mogen daarbuiten niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of op enig ander recht van intellectuele eigendom van opdrachtnemer, zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door opdrachtnemer geleden en te lijden schade, waaronder gederfde winst.


9. Honorarium

1. Afwijkingen in de hoogte van het standaarduurtarief worden mede beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de opdrachtgever voorrang, overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.


10. Licentie (vergoeding)

1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtnemer volledig nakomt, verkrijgt hij het exclusieve recht tot gebruik van het ontwerp wat betreft openbaarmaking en verveelvoudiging, indien dit bij de opdracht is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet verplicht werkbestanden en broncodes, of houders daarvan, ter beschikking te stellen.

2. De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en eerste oplage.

3. Bij ander gebruik dan overeengekomen dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever te worden gesloten.


11. Royalties

1. Wanneer bedongen is dat op basis van royalties wordt vergoed, dienen opgaven door de opdrachtgever van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een register-accountant.


12. Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus hiervan op de hoogte te stellen. 

2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.

3. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van opdrachtnemer ontvangen zet-, drukof andere proeven of prototypen zorgvuldig op (ook inhoudelijke) fouten en gebreken te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan opdrachtnemer te retourneren.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven of prototypen.

5. Opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt opdrachtnemer een toepasselijk aantal.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de zaken of gegevens grote waarde bezitten, is de opdrachtgever gehouden deze te verzekeren. Indien opdrachtnemer voor opdrachtgever werkzaamheden op locatie uitvoert, dan wel uitgevoerd heeft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer, ook jegens derden voor schade van welke aard dan ook en in de ruimste zin, met inbegrip van beschadiging, diefstal, verlies of vernietiging van zaken, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele vergoeding van schaden, kosten en interesten uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, met in ieder geval als maximum 50% van het voor het project in kwestie overeengekomen honorarium. Gevolg- en bedrijfsschade komen niet voor vergoeding in aanmerking.
13. Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en/of product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of oude model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst o
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkhei geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht wijzigingen van geringe betekenis te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer eenheden: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meer of minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5. Het is opdrachtnemer toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde binnen 14 dagen nadat ontdekking daarvan heeft plaatsgevonden dan wel had kunnen plaatsvinden schriftelijk te melden aan opdrachtnemer, op straffe van verval van rechten.

7. Klachten kunnen nimmer de artistieke waarde van de uitvoering van het overeengekomene betreffen. Hieronder wordt o.m. verstaan vormgeving die niet naar wens van de opdrachtgever is.


14. Betaling

1. Betaling van (deel)facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Voor opdrachten betreffende plaatsing in gedrukte media dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na (deel)factuurdatum.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd deelfacturen aan opdrachtgever te sturen voor reeds verrichte arbeid en reeds gemaakte kosten. Bovendien kan opdrachtnemer een voorschot verlangen op te maken productiekosten.

3. Tenzij anders overeengekomen wordt de overeengekomen prijs gefactureerd in vaste termijnen. Dit gebeurt in 3 termijnen, waarvan 40% van het totaal overeengekomen budget inclusief out of pocket kosten wordt gefactureerd bij aanvang van het project, 30% van het totaal overeengekomen budget inclusief out of pocket kosten wordt gefactureerd na presentatie van het eerste voorstel en 30% van het totaal overeengekomen budget inclusief out of pocket kosten wordt gefactureerd na afronding van het project.

4. De opdrachtgever is vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte van een maand dat de vordering openstaat. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om van de opdrachtgever te verlangen dat op eerste verlangen van opdrachtnemer onverwijld, maar in ieder geval binnen drie dagen na kenbaar maken van dat verlangen, genoegzame zekerheid wordt gesteld voor de betaling van de opdracht. Genoegzame zekerheid bestaat uit een goedgekeurde bankgarantie of vooruitbetaling. Bij niet voldoen aan deze verplichting heeft opdrachtnemer het recht om de opdracht te ontbinden.

7. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien één of meer facturen na verloop van de betalingstermijn onbetaald zijn gebleven.

8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen met openstaande facturen van opdrachtnemer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.


15. Risico

1. Zaken worden geleverd af adres opdrachtnemer en worden dus voor risico van opdrachtgever verzonden. Zij dienen door opdrachtgever verzekerd te worden.


16. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever, of bij derden, die bedoelde zaken voor opdrachtgever onder zich houden, weg te halen.


17. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, of is de betalingstermijn van een factuur verlopen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden berekend naar het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,-.

2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voorvergoeding in aanmerking.


18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van opdrachtnemer; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten: niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan opdrachtnemer afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen of heeft voldaan is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Delivery conditions of Kern visuele communicatie vof (registered in the trade register number 50380206) under the name Kern visual communications vof, hereinafter referred to as contractor: EN
1. Applicability of these conditions

1. These conditions apply to every offer and every agreement between the client and the contractor to which the contractor has declared these conditions applicable, insofar as the parties have not expressly deviated from these conditions.

2. In the event of nullity or annulment of one of these conditions, a provision that corresponds as closely as possible to the null and void or annulled provision will be replaced.


2. Quote and confirmation

1. All quotations, offers and quotations from the contractor are without obligation. Budgets are not an offer within the meaning of the Act and are not binding.

2. The client is obliged to provide the assignment in writing. If the client fails to do so and the contractor confirms the assignment to which the client does not object within 8 days, the content of this confirmation will apply as the content of the agreement. This also applies if, after the quotation, the execution of the assignment starts without protesting.

3. Acceptances that imply a change compared to the quotation only lead to an agreement in accordance with the quotation, regardless of whether the changes are of minor importance.


3. Execution of the agreement

1. If the contractor has certain work carried out by third parties, the third party is entitled to make minor changes to the execution of the assignment, in order to ensure visual to achieve a good whole.

2. The contractor, in the context of an assignment, supplies software, (stock) photography and fonts from third parties in accordance with license agreements from these third parties.


4. Defects; complaint period Art. 13.6

1. Even if the client complains in a timely manner about defects in the execution of the assignment, this does not release him from his obligation to comply with the agreement.


5. Execution period

1. An agreed term for execution is not a strict deadline, unless expressly agreed otherwise. If the execution period is exceeded, the client must therefore always give the contractor written notice of default. If the reasonable period set at that time is exceeded, compensation is only due if this has been agreed in writing.


6. Changes to the agreement

1. If the change or addition to the agreement has financial and/or qualitative consequences, the contractor will inform the client of this in advance. If a fixed fee has been agreed, the contractor will indicate to what extent the change or addition to the agreement will result in this fee being exceeded.

2. Notwithstanding paragraph 1, the contractor will not be able to charge additional costs if the change or addition is the result of circumstances that can be attributed to the contractor.

3. Without written permission from the contractor, the client may not make any changes to the designs, unless this is contrary to reasonableness. If the client wishes changes, the contractor must be the first to be given the opportunity to make them. The compensation for this is based on the fee rates charged by the contractor.


7. Intellectual Property

1. With regard to drafts, both provisional and final, of text(s), (design) drawings, models, working and detailed drawings, digital files, source code or databases, as well as with regard to the copies of a product manufactured accordingly, the contractor is entitled to the relevant copyright. The Contractor is therefore regarded as a creator within the meaning of the Copyright Act.

2. By instructing the publication or reproduction of items protected by the Copyright Act or any other legal regulation in the field of intellectual property, which have been made available by or on behalf of the client himself, the client declares that no infringement will occur. made on legal regulations and/or on protected rights of third parties and he indemnifies the contractor against the related claims of third parties or against the direct and indirect consequences, both financial and possible other, arising from the disclosure or duplication.

3. The contractor is entitled to sign the work commissioned, which may not be removed by the client.


8. Infringement of intellectual property rights

1. All documents provided by the contractor, such as films, slides, lithographs, designs, concepts, sketches, drawings, source codes, advice, digital information, digital files, etc. are exclusively intended to be used by the client within the framework of the agreement and may not be reproduced, made public or brought to the attention of third parties without the prior consent of the contractor.

2. If the client is guilty of infringement of copyright and/or any other intellectual property right of the contractor, the client will be liable for all damage suffered and to be suffered by the contractor, including lost profits.


9. Fee

1. Deviations in the standard hourly rate are also influenced by the urgent nature of the assignment, when the client requires priority, overtime, night or weekend work.


10. License (fee)

1. If the client fully complies with his obligations under the agreement with the contractor, he will obtain the exclusive right to use the design with regard to publication and reproduction, if this has been agreed upon in the assignment. The Contractor is not obliged to make work files and source codes, or holders thereof, available.

2. The fee for the license to reproduce the design is included in the fee for the assignment with regard to the first destination and first edition specified in the agreement.

3. In case of use other than agreed, a new license fee agreement must be concluded between the contractor and the client.


11. Royalties

1. If it has been stipulated that compensation will be based on royalties, statements by the client of units produced or sold must be accompanied by a certificate from a registered accountant.


12. Responsibility and liability

1. If the client wishes to award the same assignment to multiple designers and/or design agencies at the same time, he must inform all designers/design agencies involved.

2. The client indemnifies the contractor against all legal and extrajudicial consequences of the design made public by the client.

3. The client is obliged to carefully examine the typesetting, printing or other proofs or prototypes it has received from the contractor, whether or not at his request, for errors and defects (including substantive) and to return them to the contractor as soon as possible, corrected or approved.

4. The contractor is not liable for deviations, errors or defects that have gone unnoticed in tests or prototypes approved or corrected by the client.

5. The contractor will receive 10 to 20 copies of the reproduced design from the client free of charge. The contractor will receive an appropriate number of valuable pieces or from very small editions.

6. The contractor is not liable for accidental damage, loss or destruction of items, materials, image or text data in any form that have been made available to it by the client. If the items or data have great value, the client is obliged to insure them. If the contractor carries out or has carried out work on location for the client, the client indemnifies the contractor, also against third parties, against damage of any nature and in the broadest sense, including damage, theft, loss or destruction of goods, unless there is intent or gross negligence on the part of the contractor.

7. The contractor's liability for any compensation for damages, costs and interest under the agreement with the client is limited to an amount that is proportionate to the agreed fee according to standards of reasonableness and fairness, with a maximum of 50 in any case % of the fee agreed for the project in question. Consequential and business damage are not eligible for compensation.
13. Deviations

1. Deviations between the delivered work and/or product on the one hand and the original design, drawing, copy or old model or the typesetting, printing or other proof on the other hand, cannot constitute a reason for rejection, discount, dissolution of the agreement or compensation for damages. , if they are of minor significance.

2. When assessing whether or not deviations in the totality of the work should be considered minor, a representative sample of the work will be taken into account, unless it concerns individually determined matters.

3. Deviations that, taking all circumstances into account, reasonably have no or only a minor influence on the useful value of the work, are always considered to be changes of minor significance.

4. Additional or fewer deliveries compared to the agreed quantity are permitted if they do not amount to more or less than the following percentages: - circulation up to 20,000 units: 10% - circulation of 20,000 and more units: 5% However, for fewer deliveries of packaging printed matter, labels and continuous forms, a percentage of 10% is always permitted. The more or less delivered quantity will be charged or settled.

5. The contractor is permitted to deliver goods in parts. This does not apply if a partial delivery has no independent value. If the goods are delivered in parts, the contractor is entitled to invoice each part separately.

6. The client must report complaints about the delivered goods in writing to the contractor within 14 days after discovery thereof has occurred or could have occurred, on penalty of forfeiture of rights.

7. Complaints can never concern the artistic value of the execution of what was agreed. This includes, among other things, design that is not to the client's wishes.


14. Payment

1. Payment of (partial) invoices must be made within 14 days of the invoice date. For orders regarding placement in printed media, payment must be made within 8 days after the (partial) invoice date.

2. The contractor is entitled to send partial invoices to the client for work already performed and costs already incurred. In addition, the contractor may request an advance on production costs to be incurred.

3. Unless otherwise agreed, the agreed price will be invoiced in fixed installments. This is done in 3 installments, of which 40% of the total agreed budget including out of pocket costs is invoiced at the start of the project, 30% of the total agreed budget including out of pocket costs is invoiced after presentation of the first proposal and 30% of the total agreed budget including out of pocket costs will be invoiced after completion of the project.

4. From the moment the payment term expires, the client owes interest on the amount due of 1% per month or per part of a month that the claim is outstanding. In the event of liquidation, bankruptcy or suspension of payment of the client, the obligations of the client will be immediately due and payable.

5. Payments made by the client always serve firstly to settle all interest and costs due, and secondly to pay due and payable invoices that have been outstanding the longest, even if the client states that the payment relates to a later invoice .

6. The contractor has the right at all times to require the client to provide sufficient security for payment of the assignment immediately upon the contractor's first request, but in any case within three days after notification of that desire. Sufficient security consists of an approved bank guarantee or advance payment. If this obligation is not met, the contractor has the right to terminate the assignment.

7. The contractor is entitled to suspend the fulfillment of its obligations if one or more invoices remain unpaid after the payment term has expired.

8. The client is never entitled to settle claims against the contractor against outstanding invoices of the contractor without written permission from the contractor.


15. Risk

1. Goods are delivered to the contractor's address and are therefore shipped at the client's risk. They must be insured by the client.


16. Retention of title

1. All goods delivered by the contractor remain the property of the contractor until the client has fulfilled all obligations under agreements concluded with the contractor.

2. If the client does not fulfill his obligations, or there is well-founded fear that he will not do so, the contractor is entitled to remove delivered goods on which the retention of title rests with the client, or with third parties who retain the said goods for the client. to fetch.


17. Collection costs

1. If the client fails to fulfill one or more of his obligations, or the payment term for an invoice has expired, all reasonable costs incurred in obtaining payment out of court will be borne by the client. These costs are calculated according to the collection rate of the Dutch Bar Association, with a minimum of € 250.

2. If the contractor demonstrates that it has incurred higher costs that were reasonably necessary, this advance payment is also eligible.


18. Force majeure

1. Force majeure means circumstances that prevent the fulfillment of the obligation and that cannot be attributed to the contractor. This will also include (if and insofar as these circumstances make compliance impossible or unreasonably difficult): strikes in companies other than those of the contractor; a general lack of required raw materials and other items or services required to achieve the agreed performance: unforeseeable stagnation at suppliers or other third parties on which the contractor is dependent and general transport problems.

2. During force majeure, the contractor's delivery and other obligations are suspended. If the period in which fulfillment of the obligations by the contractor is not possible due to force majeure lasts longer than one month, both parties are entitled to terminate the agreement, without there being any obligation to pay compensation in that case.

3. If the contractor can already partially fulfill its obligations when the force majeure occurs, it is entitled to invoice separately for the part already delivered or the deliverable part and the client is obliged to pay this invoice as if it were a separate contract.


19. Applicable law and competent court

1. All agreements concluded under these conditions and any agreements resulting from them are exclusively governed by Dutch law. All disputes arising from agreements concluded under these conditions and agreements which are a consequence thereof can only be brought before the competent court in the district in which the contractor is established.